Spolek singulárních podílníků Komňa

Úvod

Historické kořeny singuláru v Komni sahají až do poloviny 18. století. První písemně doložený dokument „Základní protokol“ je datován dnem 7. ledna 1891 a toto datum je považována za založení spolku, přestože přípravy započaly v roce 1862.

První historické období trvalo nepřetržitě až do roku 1958, kdy byl singulár zásahem státu vlastně přerušen a majetek převzal stát. Hospodaření do této doby bylo jen částečně společné, protože část lesů byla rozměřena v roce 1924 do parcel, které obhospodařovali jednotlivý vlastníci singuláru individuálně. Práce singularistů v počátcích byla velmi těžká, protože přidělené pozemky byly zanedbané a vyžadovaly těžkou fyzickou práci včetně nových výsadeb smrkových porostů.

Novodobá historie tj. obnovení singuláru pod názvem „Sdružení singulárních podílníků Komňa“ začíná obnovující valnou hromadou dne 5. května 1992. Hospodaření na majetku je společné a opírá se o základní dokument, tj.Stanovy sdružení singulárních podílníků, které jsou registrovány Ministerstvem vnitra dne 27.1.1993 a podle potřeby a vývoje sdružení jsou doplňovány, naposledy v roce 2010.

Společné hospodaření na majetku historicky nabytého koncem 18. století je základním posláním Sdružení singulárních podílníků.

Prioritní je především péče o lesní porosty, které se nachází v katastrálním území Komňa. Pěstební, těžební práce a prodej dřeva probíhá specializovanými firmami na základě smluv. Sdružení dále vlastní trvalé travní porosty, drobné plochy evidované jako ostatní plocha a především dobývací prostor kamenolomu Bučník.

Sdružení singulárních podílníků KOmňa

Valná hromada schválila dne 21. 3. 2015 nový název: S p o l e k singulárních podílníků Komňa, který byl zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně dne 20. dubna 2015. Důvodem přejmenování na S p o l e k byl Zákon 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 - občanský zákoník. Současně s přejmenováním byly schváleny nové Stanovy Spolku singulárních podílníků.

Zprávy

PROGRAM RP 17-18 PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH - podrobné informace najdete v sekci "Informace pro členy Spolku"

ŹÁDOST
Prosíme členy spolku o doplnění či opravení údajů v dokumentu "Historický popis vlastníků podílu", který je uložen v sekci Informace pro členy Spolku.

Doplněné či opravené údaje prosím zašlete na e-mail spolku nebo předsedovi.

Děkujeme

125. výročí Spolku singulárních podílníků Komňa - informace "Pojednání o historii spolku" najdete v sekci Historie založení

Usnesení ze 118. řádného zasedání VH konané dne 2. dubna 2016 a dále Zprávu předsedy Spolku o činnosti představenstva (2015 - 2016) - naleznete v sekci Informace pro členy Spolku

Usnesení ze 119. řádného zasedání VH konané dne 25. března 2017, Zprávu předsedy spolku 2017 o stavu spolku a Zprávu o činnosti představenstva od valné hromady 2017 naleznete v sekci Informace pro členy Spolku

 

Usnesení ze 120. řádného zasedání VH konaného 24. března 2018 naleznete v sekci Informace pro členy Spolku