Spolek singulárních podílníků Komňa

Stanovy
Sdružení singulárních podílníků Komňa 

§1
Název a sídlo 

Název:            Sdružení singulárních podílníků Komňa
Sídlo:              Komňa 213, 687 71 Bojkovice
Kraj:               Zlínský
IČ:                  48489182

Sdružení singulárních podílníků je skupina majitelů lesní, zemědělské a ostatní půdy, včetně budov a zařízení, která je zahrnuta jako singulární podíl do singulárního celku. Singulární celek je nedělitelný, tzn., že jednotlivé singulární podíly nelze z celku vyčlenit.

§ 2
Cíl jeho činnosti

Cílem sdružení je společná péče jeho členů (singulárních podílníků) o lesní, zemědělskou a ostatní půdu, v souladu s platnými zákony a právními normami. Jde o obnovu a údržbu lesní, zemědělské a ostatní půdy, včetně budov a zařízení singulárního celku.

§ 3
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:             a) valná hromada
                                                 b) představenstvo sdružení
                                                 c) dozorčí rada
                                                 d) předseda sdružení

a) Valná hromada:

-        schvaluje stanovy a změny stanov
-        rozhoduje o změnách v hodnotě základního kapitálu
-        vyslovuje souhlas se spojením nebo zánikem sdružení
-        schvaluje rozpočet, hospodářské plány a výsledky ročního hospodaření
-        jmenuje a odvolává představenstvo a dozorčí radu na základě voleb
-        schvaluje výši naturálních a peněžních odměn
-        schází se dle potřeb, nejméně 1 x za rok
-        je způsobilá rozhodování, sejde-li se nadpoloviční většina členů – singulárních podílníků
-        každý podílník má dle velikosti svého podílu ve sdružení „Vlastnické hlasovací právo“ bodově ohodnocené, které
         uplatňuje v případě důležitých rozhodování valné hromady. V ostatních případech dle rozhodnutí představenstva,
         případně valné hromady, má každý podílník 1 (jedno) hlasovací právo

b) Představenstvo sdružení:

-        zastupuje sdružení vůči třetím osobám a před soudem
-        může delegovat výkon svých práv na jiné osoby dle požadované odbornosti
-        má funkční období 4 roky
-        má 7 členů, kteří si volí předsedu a místopředsedu prostou většinou hlasů
-        podepisování důležitých dokumentů za sdružení provádí předseda, místopředseda a 1 člen představenstva
-        předkládá valné hromadě návrhy, jejichž schvalování je v pravomoci valné hromady
-        zajišťuje odborné vedení účetnictví a ekonomické agendy. Vede podvojné účetnictví dle zákona č. 563/91 Sb., ve znění
         pozdějších předpisů
-        svolává valnou hromadu
-        schází se nejméně 4 x za rok, obvykle po třech měsících
-        jednání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina

c) Dozorčí rada:

-        je tříčlenná, volí si předsedu, který ji svolává a řídí
-        funkční období je čtyřleté
-        vyková kontrolní činnost sdružení
-        má právo nahlížet do účetních dokladů a spisů
-        zastupuje sdružení ve sporech proti představenstvu
-        podává ústní nebo písemné zprávy o provedení kontroly, a to představenstvu a valné hromadě
-        schází se dle potřeby, nejméně 1 x za půl roku
-        člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva

d) Předseda sdružení:

-        zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem, je statutárním zástupcem
-        svolává představenstvo, kterému předsedá a je za svou činnost zodpovědný představenstvu a valné hromadě
-        zastupuje a spravuje jednotlivé majetkové podíly podílníků, kteří zemřeli a u kterých nebylo do dne konání každoroční
         valné hromady úředně vyřízeno dědictví
-        zastupuje a spravuje jednotlivé podíly podílníků, kteří mají trvalé bydliště, byť i dočasně mimo ČR
-        je oprávněn podávat žádosti o dotace za zastupované podílníky, dotace přijímat a s nimi nakládat
-        podává jako fyzická osoba přiznání na daň z nemovitosti za všechny podílníky z LV 70

§ 4
Členství ve sdružení

Členem – podílníkem ve sdružení může být jedině osoba fyzická nebo právnická, která je vlastníkem singulárního podílu. Novým členem – podílníkem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba, která získala singulární podíl dědictvím, darem nebo koupí singulárního podílu, přičemž každý takový akt musí být dán předem na vědomí představenstvu.
V případě zániku podílnictví zaniká i členství v orgánech sdružení. Toto je řešeno náhradníkem, který je uveden ve volební listině.

§ 5
Zásady hospodaření

Sdružení nevybírá členské příspěvky. Zdrojem příjmu jsou výsledky hospodaření na společném majetku, dále pak dary a dotace.
Sdružení singulárních podílníků Komňa je právním subjektem ve smyslu zákona č. 83/90 Sb., tj. Zákon o sdružování občanů.
Ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy.

 

§ 6
Závěrečná ustanovení

-      Podrobná úprava jednotlivých ustanovení je obsažena v Jednacím a volebním řádu, jakož i v jiných vnitřních předpisech
       sdružení.
-      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení. Změna stanov je možná po projednání a schválení valnou hromadou.
-      Sdružení singulárních podílníků Komňa vzniklo dnem registrace, tj. 27. 1. 1993 a jeho trvání není časově omezeno.
-      Změna stanov byla projednána a přijata valnou hromadou dne 27. 3. 2010 a schválené změněné stanovy nahrazují
       stanovy registrované dne 27. 1. 1993 pod značku VSC/1-18078/93-R.

Zprávy

Oznamuje, že Valná hromada se bude konat v sobotu
23. března 2024 v místní Sokolovni - začátek 13:30 hod.